Terms of use

METRO DIGITAL Romania S.R.L will make every reasonable effort to make available only correct and complete information on this website. However, METRO DIGITAL Romania S.R.L. does not accept any liability or guarantee for the topicality, correctness and completeness of the information provided on this website. The same holds true for all links to other websites (external links) that this website refers users to. METRO DIGITAL Romania S.R.L. shall not be responsible for the content of sites that are reached by way of such an external link. METRO DIGITAL Romania S.R.L reserves the right to modify and supplement the provided information without prior notice.

The content of the website is subject to copyright protection. METRO DIGITAL Romania S.R.L. does, however, grant you the right of storing and duplicating, in whole or in part, the text made available on the website. For reasons of copyright law, however, the storage and duplication of picture material and graphics from this web site which go beyond pure display on the screen are not permitted. The information on this website is neither an invitation to buy stocks nor can it be construed to be an invitation to trade in stocks in any other way. METRO DIGITAL Romania S.R.L. shall not be liable for any direct or indirect damage, including loss of prospective profits that may be caused by facts and figures or in conjunction with any other information made available on this website.

Copyright and other intelectual rights

In all its publications, METRO DIGITAL Romania S.R.L. strives to observe the copyrights associated with the graphics, video sequences and texts used, or to use its own self-created graphics, video sequences and texts, or to offer graphics, video sequences and texts from the public domain.

The trade names and trademarks used in our Internet presence, which may be protected by third parties, are subject without restriction to the regulations associated with the applicable label rights and ownership rights of their respective registered owners. Simply because a trademark is mentioned, it should not be assumed that it is not protected by third-party rights.

The copyright for any published objects created by METRO DIGITAL Romania S.R.L. remains the property of METRO DIGITAL Romania S.R.L. Any duplication or use of such graphics, video sequences and texts in other electronic or printed publications is prohibited without the explicit permission of METRO DIGITAL Romania S.R.L.

In particular no rights whatsoever pertaining to the company name, or other intellectual property rights such as brands, designs, patents or utility models belonging to METRO AG or their affiliated companies shall be granted to the user without the express prior consent of METRO AG.

Any unauthorised or legally abusive usage of intellectual property belonging to METRO AG and their affiliated companies represents an infringement of proprietary rights and/or competition law.

Conditii de utilizare

METRO DIGITAL Romania S.R.L va depune toate eforturile rezonabile pentru a pune la dispoziţie numai informaţii corecte şi complete pe acest site web. Cu toate acestea, METRO DIGITAL Romania S.R.L. nu îşi asumă nicio răspundere sau garanţie privind actualitatea, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor furnizate pe site-ul web. Acelaşi lucru este valabil pentru toate link-urile la alte site-uri web (link-uri externe) la care sunt trimişi utilizatorii acestui site web. METRO DIGITAL Romania S.R.L. nu va fi responsabilă pentru conţinutul site-urilor la care se ajunge printr-un astfel de link extern. METRO DIGITAL Romania S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa informaţiile furnizate fără notificare prealabilă.

Conţinutul site-ului web se află sub protecţia dreptului de autor. Cu toate acestea, METRO DIGITAL Romania S.R.L. vă acordă dreptul de a stoca şi duplica, integral sau parţial, textul pus la dispoziţie pe site-ul web. Totuşi, conform legii drepturilor de autor, stocarea şi duplicarea materialelor imagine şi a graficii de pe acest site web care depăşesc simpla afişare pe ecran nu sunt permise.

Informaţiile de pe acest site web nici nu reprezintă o invitaţie de a cumpăra acţiuni şi nici nu pot fi interpretate drept o invitaţie de a comercializa acţiuni în orice alt fel. METRO DIGITAL Romania S.R.L. nu va fi responsabilă pentru daune directe sau indirecte, incluzând pierderea profiturilor potenţiale, care pot fi cauzate de date şi cifre sau în legătură cu orice alte informaţii puse la dispoziţie pe site-ul web.

Drepturile de autor şi alte drepturi intelectuale

În toate publicaţiile sale, METRO DIGITAL Romania S.R.L. depune toate eforturile pentru a respecta drepturile de autor asociate graficii, secvenţelor video şi textelor utilizate sau pentru a-şi folosi propria grafică, propriile secvenţe video şi texte sau pentru a oferi grafică, secvenţe video şi texte din domeniul public.

Denumirile comerciale şi mărcile înregistrate utilizate în cadrul prezenţei noastre pe Internet care pot fi protejate de părţi terţe se supun, fără restricţie, reglementărilor asociate cu drepturile de etichetă şi drepturile de proprietate în vigoare aparţinând proprietarilor înregistraţi ale acestora. Doar pentru că o marcă înregistrată este menţionată, nu trebuie să se presupună că aceasta nu este protejată de drepturi ale părţilor terţe.

Drepturile de autor pentru orice obiecte publicate create de METRO DIGITAL Romania S.R.L. rămân proprietatea METRO DIGITAL Romania S.R.L. Orice duplicare sau utilizare a graficii, secvenţelor video şi textelor respective în alte publicaţii electronice sau tipărite este interzisă fără permisiunea expresă a METRO DIGITAL Romania S.R.L.

În special, niciun drept cu privire la numele companiei, sau alte drepturi intelectuale, cum ar fi mărci, grafică, brevete sau modele de utilitate care aparțin METRO AG sau companiilor afiliate nu se acordă utilizatorului fără acordul prealabil expres al METRO AG.

Orice utilizare neautorizată sau abuzivă din punct de vedere al proprietății intelectuale aparținând METRO AG și companiilor afiliate reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate și/sau a dreptului concurenței.